Algemene Voorwaarden

SECURES ALGEMENE VOORWAARDEN
De weergegeven prijzen op de website zijn steeds inclusief 21% BTW en recupel, tenzij anders vermeld.
Transportkosten, montage en installatie zijn niet inbegrepen in de prijs.
Onze prijzen werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de
opstelling van de offerte. Deze laatste zijn onder voorbehoud van wijziging, en/of annulering, zonder voorafgaande afspraak, indien
de marktprijzen een plotse stijging hebben ondergaan.
Offertes en bestellingen, gemaakt op de webshop van Secures BVBA zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad
strekt. Elke termijn van levering is louter informatief, gezien Secures BVBA afhankelijk is van leveranciers en koeriers. Wij kunnen
dan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor langere leveringstermijnen of het niet langer leverbaar zijn van een
bepaald product. Secures BVBA is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard dan ook, en dit zowel op als binnen de werkruimten als er buiten (tijdens transport of de
installatie).
Zowel de klant als Secures BVBA zijn, zonder een uitdrukkelijke afspraak, erover akkoord dat verplichtingen van Secures BVBA
noch een inspanningsverbintenis, noch een resultaatsverbintenis bevatten. Secures BVBA kan dan ook niet aansprakelijk worden
gesteld voor fouten of nalatigheden van Secures BVBA of een van haar (al dan niet vaste en interne) medewerk(st)er. Zelfs een grote
fout, opzet of vergissingen worden hieronder verstaan. Uitzondering hierop is een uitdrukkelijke afspraak tussen beide partijen en de
wet.
Alle goederen en onderdelen, evenals gedane werken, blijven eigendom van Secures BVBA tot op het moment dat de betaling van
de factu(u)r(en) werd voldaan. Dit geldt evenzeer indien uitgevoerde werken, leveringen, goederen of materialen van Secures BVBA slechts bijzaak zijn in een groter geheel, waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Secures BVBA zou toebehoren.
Alle afhalingen en leveringen worden contant betaald met uitzondering van bijzondere overeenkomsten.
Secures BVBA geeft ten aanzien van het geleverde materiaal een zogenaamde ‘carry-in’ garantie op fabricage- en materiaalfouten,
met uitzondering van laptops, PDA’s, monitoren, printers, luidsprekers en geluidskaarten in retailvorm evenals verbruiksmaterialen
zoals papier, linten e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur.
De garantie voor de producten van Secures BVBA die zijn voorzien van serienummers, worden kosteloos omgeruild of opgestuurd
naar de fabrikant, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Secures BVBA een fabricage- of materiaalfout wordt
vastgesteld.
Defecte producten of onderdelen dienen steeds in de originele verpakking, en met alle toebehoren en met steeds de originele factuur worden teruggebracht. Met betrekking tot producten van derden is Secures BVBA tot geen verdere garantie gebonden dan die welke
zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
De garantietermijn is steeds 12 maanden na aankoop met uitzondering van bijzondere overeenkomsten of andere (op de webshop)
vermelde garantietermijnen. Door reparatie en/of vervanging wordt de garantietermijn niet verlengd.
Wanneer er wordt vastgesteld dat schade/verlies te wijten is aan ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, vochtschade of andere oorzaken die zich buiten de invloedssfeer van Secures BVBA bevinden, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft verricht of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze de producten beschadigd heeft. In sommige gevallen
beschikt de koper over een verzakingsrecht. Hiervoor worden volgende voorwaarden gesteld: men moet klant zijn bij Secures
BVBA, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de
klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden
teruggestuurd of dat snel beschadigd kan worden, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten: zodra bv. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen,
het verzakingsrecht moet binnen de zeven dagen worden ingeroepen. De termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde sommen terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien de goederen reeds in het bezit van de koper zijn, moet deze binnen dezelfde termijn van zeven dagen zijn
evenals het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze en geheel op zijn kosten.
Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving
van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven. De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat
hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende zeven dagen vanaf de dag die
volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Al onze overeenkomsten worden beheerst door
het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de
producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van
Turnhout. Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk. Alle camerabewakingssystemen geleverd en geplaatst door Secures BVBA zijn voorzien van beveiligingssoftware, die Secures BVBA in
staat stelt diensten van op afstand te activeren en te deactiveren. De klant is hier van op de hoogte gesteld voor datum van installatie.
De klant is zelf verantwoordelijk voor aangifte camerabewaking bij de Privacy Commissie – de klant werd volledig op de hoogte
gesteld door Secures BVBA m.b.t. juridisch kader van camerabewaking en alle wettelijke bepalingen hieromtrent. Secures BVBA
kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies van opgenomen beelden, de klant dient zelf op geregelde tijden back-up te
maken van bedrijf kritische opname beelden. Secures Bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor slechte internetverbinding of slecht functioneren van internet. Beeldopnames gebeuren lokaal op opname apparaat en niet online. De klant heeft aangifte camerabewaking
uitgevoerd conform wettelijke verplichtingen voor aanvang installatie camerabewaking. (https://www.besafe.be/nl/nieuws/het-nieuwe- aangiftesysteem-voor-bewakingscameras-is-beschikbaar). Secures Bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige en/of niet aangifte door klant.
Verantwoordelijke uitgever: Lenaerts Kris / zaakvoerder
Maatschappelijke zetel Secures BVBA: Heihoef 3 unit 3, 2275 Wechelderzande. Ondernemingsnummer: 0477.512.687